OSMO - ODSTRAŇOVAČ NÁTEROV

OSMO - ODSTRAŇOVAČ NÁTEROV

NOVINKA

OSMO - ODSTRAŇOVAČ NÁTEROV je slabo zapáchajúci, vysoko účinný univerzálny odstraňovač náterov z výrobkov, ktoré sú odolné voči pôsobeniu rozpúšťadiel. Vzhľadom k jeho dlhotrvajúcim účinkom je možné odstrániť v jednom kroku aj viac vrstiev náterových hmôt. Osmo Odstraňovač náterov je vo forme pasty a je bez obsahu aromatických látok a chlórovaných uhľovodíkov.

31,30 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Na objednávku cca 2 týždne

Výrobca: OSMO

Mám otázku

Charakteristika produktu

OSMO - ODSTRAŇOVAČ NÁTEROV rozpúšťa a odstraňuje laky na báze syntetických živíc, jednozložkových lakov, disperzných a latexových farieb, olejových farieb, lazúr, disperzných lepidiel a syntetických tmelov. Je možné ho použiť na výrobkoch z materiálov, odolávajúcich pôsobeniu rozpúšťadiel (drevo, kovy, minerálne materiály ako betón alebo prírodný kameň). Produkt má iba slabý zápach a preto je možné ho použiť aj vo veľkom rozsahu ako v interiéri, tak aj v exteriéri.

Príprava povrchu

V každom prípade je nevyhnutné vykonať najprv test na reprezentatívnom povrchu, aby sa zistila účinnosť pôsobenia, vhodná doba pôsobenia, spotreba odstraňovača a odolnosť podkladu voči nemu. Plochy, z ktorých nechceme náter odstraňovať (plastové plochy, rúry, okná a pod.) a rastliny je nutné zakryť alebo prelepiť. Pri práci používajte vhodný ochranný odev a ochranné okuliare.

Spôsoby aplikácie

Osmo Odstraňovač náterov dôkladne premiešajte, nerieďte. V dostatočnom množstve rovnomerne naneste na ošetrovaný povrch štetcom, špachtľou alebo kefou, ihneď prekryte tenkou fóliou (napr. maliarskou fóliou) a nechajte dostatočne dlho pôsobiť (podľa druhu odstraňovaného náteru od niekoľkých minút po niekoľko hodín, prípadne cez noc). Pôsobenie odstraňovača občas skontrolujte špachtľou. Uvoľnený náter pravidelne odstraňujte škrabkou alebo špachtľou. Na podkladový materiál nechajte odstraňovač pôsobiť len nevyhnutne nutný čas. Doba pôsobenia odstraňovača závisí od druhu odstraňovanej náterovej hmoty, hrúbke jej vrstvy a teploty. Mäkké uvoľnené vrstvy farby oškrabte špachtľou a miesto umyte teplou vodou (odporúčaná teplota cca 40 °C). V prípade potreby proces aplikujte opakovane.

 

TECHNICKÝ LIST  

 

Výrobca - Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Firma vznikla v roku 1878 ako predajca dreva a stavebných materiálov. Zásadný bol rok 1964 - založenie divízie pre nátery na drevo. Filozofiu firmy nachádzame v motte - slovo "form" nesie význam vysokého technického štandardu produktov, zatiaľčo "farbe" znamená bezpečnosť a ekologickú nezávadnosť náterov na drevo.

OSMO kladie veľký dôraz na výskum a vývoj. Podstatná časť sortimentu je vyrábaná technologickým spracovaním prírodných surovín. Firma získala uznanie v podobe vysoko relevantných certifikátov - napr. EN 71.3 (vhodné pre detské hračky), DIN 53160 (odolné voči potu a slinám), DIN EN ISO 9001:2000 (kvalitný manažment riadenia výroby) a 14001 (ekologické manažérske systémy).

V Nemecku má firma viac ako 2 500 distribútorov - svedčí to o dopyte po kvalitných produktoch OSMO. 

osmocolor.sk

H vety: H200 Nestabilné výbušniny., H201 Výbušnina, nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu., H202 Výbušnina, závažné nebezpečenstvo rozletenia úlomkov., H203 Výbušnina, nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov., H204 Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov., H205 Nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu pri požiari., H220 Mimoriadne horľavý plyn., H221 Horľavý plyn., H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H223 Horľavý aerosól., H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary., H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H226 Horľavá kvapalina a pary., H228 Horľavá tuhá látka., H240 Zahrievanie môže spôsobiť výbuch., H241 Zahrievanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch., H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar., H250 Pri kontakte so vzduchuom sa spontánne vznieti., H251 Samovoľne sa zahrieva, môže sa vznietiť., H252 Vo veľkých množstvách sa samovoľne zahrieva, môže sa vznietiť., H260 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť., H261 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny., H270 Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru, oxidačné činidlo., H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch, silné oxidačné činidlo., H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru, oxidačné činidlo., H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť., H281 Obsahuje schladený plyn, môže spôsobiť kryogénne popáleniny alebo poranenia., môže spôsobiť kryogénne popáleniny alebo poranenia., H290 Môže byť korozívna pre kovy., H300 Smrteľný po požití., H301 Toxický po požití., H302 Škodlivý po požití., H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou., H311 Toxický pri kontakte s pokožkou., H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou., H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí., H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H330 Smrteľný pri vdýchnutí., H331 Toxický pri vdýchnutí., H332 Škodlivý pri vdýchnutí., H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie ., H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie ., H350 Môže spôsobiť rakovinu ., H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu ., H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa ., H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa ., H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí., H370 Spôsobuje poškodenie orgánov ., H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov ., H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii ., H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii ., H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy., H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy., EUH 001 V suchom stave výbušný., EUH 014 Prudko reaguje s vodou., EUH 018 Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom., EUH 019 Môže vytvárat’ výbušné peroxidy., EUH 044 Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore., EUH 029 Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn., EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn., EUH 032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky., EUH 070 Toxické pri kontakte s očami., EUH 071 Žieravé pre dýchacie cesty., EUH 201 Obsahuje olovo. Nepoužívajte na povrchy, ktoré by mohli žuť alebo oblizovať deti., EUH 201A Pozor! Obsahuje olovo., EUH 202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí., EUH 203 Obsahuje chróm (VI). Môže vyvolať alergickú reakciu., EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu., EUH 205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu., EUH 206 Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór)., EUH 207 Pozor! Obsahuje kadmium. Pri používaní sa tvorí nebezpečný dym. Pozri informácie od výrobcu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny., EUH 208 Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu., EUH 209 Pri používaní sa môže stať veľmi horľavou., EUH 209A Pri používaní sa môže stať horľavou., EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov., EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P103 Pred použitím si prečítajte etiketu., P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi., P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia., P220 Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov., P222 Zabráňte kontaktu so vzduchom., P223 Zabráňte kontaktu s vodou., P230 Uchovávajte zvlhčené ..., P231 Manipulujte s obsahom a skladujte ho v prostredí s inertným plynom/…., P232 Chráňte pred vlhkosťou., P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P234 Uchovávajte iba v pôvodnom balení., P235 Uchovávajte v chlade., P240 Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie., P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia., P242 Používajte neiskriace prístroje., P243 Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny., P244 Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív., P250 Nevystavujte brúseniu/nárazu/treniu/… ., P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom., P263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia., P264 Po manipulácii starostlivo umyte..., P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P282 Používajte termostabilné rukavice a buď ochranný štít, alebo ochranné okuliare., P283 Noste ohňovzdorný odev alebo odev so zníženou horľavosťou., P284 [V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest., P231+P232 Manipulujte s obsahom a skladujte ho v prostredí s inertným plynom/… Chráňte pred vlhkosťou., P301 PO POŽITÍ:, P302 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:, P303 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):, P304 PO VDÝCHNUTÍ:, P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:, P306 PRI KONTAKTE S ODEVOM:, P308 Po expozícii alebo podozrení z nej:, P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…., P311 Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…., P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P315 Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P320 Odborné ošetrenie je naliehavé (pozri ... na etikete)., P321 Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete)., P330 Vypláchnite ústa., P331 Nevyvolávajte zvracanie., P332 Ak sa prejaví podráždenie pokožky:, P333 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:, P334 Ponorte do studenej vody [alebo obviažte mokrými obväzmi]., P335 Z pokožky oprášte sypké čiastočky., P336 Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite., P337 Ak podráždenie očí pretrváva:, P338 Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P340 Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať., P342 Pri sťaženom dýchaní:, P351 Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou., P352 Umyte veľkým množstvom vody/…., P353 Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]., P360 Kontaminovaný odev a pokožku ihneď opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte., P361 Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte., P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte., P370 V prípade požiaru:, P371 V prípade veľkého požiaru a veľkého množstva:, P372 Riziko výbuchu., P373 Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušninám., P375 Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky., P376 Zastavte únik, ak je to bezpečné., P377 Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť., P378 Na hasenie použite ..., P380 Priestory evakuujte., P381 V prípade úniku odstráňte všetky zdroje zapálenia., P390 Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám., P391 Zozbierajte uniknutý produkt., P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…., P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…., P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie., P302+P334 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Ponorte do studenej vody alebo obviažte mokrými obväzmi., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/…., P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]., P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P306+P360 PRI KONTAKTE S ODEVOM: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte., P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P342+P311 Pri sťaženom dýchaní: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…., P370+P376 V prípade požiaru: ak je to bezpečné, zastavte únik., P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite ..., P370+P380+P375 V prípade požiaru: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky., P371+P380+P375 V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky., P401 Skladujte v súlade s…., P402 Uchovávajte na suchom mieste., P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste., P404 Uchovávajte v uzavretej nádobe., P405 Uchovávajte uzamknuté., P406 Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/... nádobe s odolnou vnútornou vrstvou., P407 Medzi regálmi alebo paletami ponechajte vzduchovú medzeru., P410 Chráňte pred slnečným žiarením., P411 Uchovávajte pri teplotách do ... °C/...°F., P412 Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P413 Veľké množstvo s hmotnosťou nad ... kg/... lbs uchovávajte pri teplote do ... °C/...°F., P420 Skladujte jednotlivo., P402+P404 Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe., P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade., P410+P403 Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste., P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu ...

Nový komentár

* (Povinné)

Odporúčame dokúpiť

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info