OSMO - ODSTRAŇOVAČ NÁTEROV

OSMO - ODSTRAŇOVAČ NÁTEROV

NOVINKA

OSMO - ODSTRAŇOVAČ NÁTEROV je slabo zapáchajúci, vysoko účinný univerzálny odstraňovač náterov z výrobkov, ktoré sú odolné voči pôsobeniu rozpúšťadiel. Vzhľadom k jeho dlhotrvajúcim účinkom je možné odstrániť v jednom kroku aj viac vrstiev náterových hmôt. Osmo Odstraňovač náterov je vo forme pasty a je bez obsahu aromatických látok a chlórovaných uhľovodíkov.

31,30 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Dočasne vypredané

Výrobca: OSMO

Mám otázku

Charakteristika produktu

OSMO - ODSTRAŇOVAČ NÁTEROV rozpúšťa a odstraňuje laky na báze syntetických živíc, jednozložkových lakov, disperzných a latexových farieb, olejových farieb, lazúr, disperzných lepidiel a syntetických tmelov. Je možné ho použiť na výrobkoch z materiálov, odolávajúcich pôsobeniu rozpúšťadiel (drevo, kovy, minerálne materiály ako betón alebo prírodný kameň). Produkt má iba slabý zápach a preto je možné ho použiť aj vo veľkom rozsahu ako v interiéri, tak aj v exteriéri.

Príprava povrchu

V každom prípade je nevyhnutné vykonať najprv test na reprezentatívnom povrchu, aby sa zistila účinnosť pôsobenia, vhodná doba pôsobenia, spotreba odstraňovača a odolnosť podkladu voči nemu. Plochy, z ktorých nechceme náter odstraňovať (plastové plochy, rúry, okná a pod.) a rastliny je nutné zakryť alebo prelepiť. Pri práci používajte vhodný ochranný odev a ochranné okuliare.

Spôsoby aplikácie

Osmo Odstraňovač náterov dôkladne premiešajte, nerieďte. V dostatočnom množstve rovnomerne naneste na ošetrovaný povrch štetcom, špachtľou alebo kefou, ihneď prekryte tenkou fóliou (napr. maliarskou fóliou) a nechajte dostatočne dlho pôsobiť (podľa druhu odstraňovaného náteru od niekoľkých minút po niekoľko hodín, prípadne cez noc). Pôsobenie odstraňovača občas skontrolujte špachtľou. Uvoľnený náter pravidelne odstraňujte škrabkou alebo špachtľou. Na podkladový materiál nechajte odstraňovač pôsobiť len nevyhnutne nutný čas. Doba pôsobenia odstraňovača závisí od druhu odstraňovanej náterovej hmoty, hrúbke jej vrstvy a teploty. Mäkké uvoľnené vrstvy farby oškrabte špachtľou a miesto umyte teplou vodou (odporúčaná teplota cca 40 °C). V prípade potreby proces aplikujte opakovane.

 

TECHNICKÝ LIST  

 

Výrobca - Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Firma vznikla v roku 1878 ako predajca dreva a stavebných materiálov. Zásadný bol rok 1964 - založenie divízie pre nátery na drevo. Filozofiu firmy nachádzame v motte - slovo "form" nesie význam vysokého technického štandardu produktov, zatiaľčo "farbe" znamená bezpečnosť a ekologickú nezávadnosť náterov na drevo.

OSMO kladie veľký dôraz na výskum a vývoj. Podstatná časť sortimentu je vyrábaná technologickým spracovaním prírodných surovín. Firma získala uznanie v podobe vysoko relevantných certifikátov - napr. EN 71.3 (vhodné pre detské hračky), DIN 53160 (odolné voči potu a slinám), DIN EN ISO 9001:2000 (kvalitný manažment riadenia výroby) a 14001 (ekologické manažérske systémy).

V Nemecku má firma viac ako 2 500 distribútorov - svedčí to o dopyte po kvalitných produktoch OSMO. 

osmocolor.sk

Výstražné slovo: Varovanie
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H302 Škodlivý po požití., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Obsahuje: 1-butylpyrolidín-2-ón akyselinu mravčiu.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P301+P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Nový komentár

* (Povinné)

Odporúčame dokúpiť

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info